🎂 We geven je 14% van je aankoop terug in de vorm van een tegoedbon voor je volgende bestelling

Online shop voor huisdieren

Privacy Policy

General Regulation of Data Protection (RGDP) - May 2018.


We inform you that the personal details of our Customers will be treated in accordance with the principles of transparency, purpose limitation, data minimisation, accuracy, integrity and confidentiality, as well as respecting the rest of the obligations and guarantees established in the (EU) Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of the 27th April 2016 relative to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the free movement of such data.

In order to comply with the above Regulation, we have updated our Privacy Policy:

 

 • Responsible: Maskokotas SL, Tax ID Number: B98627441, address: C/ De la Química, 9-23 (Poligono A7 Llinars Park), 08450 Llinars del Vallès - (Barcelona) - España, Telephone: 0034 93.524.09.22 ext. 200, email: [email protected].
 • Purpose of processing: we use the information you provide us to be able to provide you the service you requested, send you communications concerning the purchased products or similar products, and to invoice for them.
 • Origin and category of processed data: the personal data we use are your identification details that you provide us with using the registration form that you will find on our Website.
 • Conservation period: the data provided will be stored as long as you maintain a business relationship with us or for the required number of years to be able to comply with legal obligations.
 • Legitimacy: we only process your data with your express consent to do so, and always in accordance with the described purposes.
 • Recipients: the data that you provide to us will not be disclosed to third parties except in cases where there is a legal obligation to do so.

 

In order to carry out certain necessary functions to provide the service, your data may be processed by third parties who act as data processors and who are contractually obliged to comply with the legal obligations of data processing, to keep information secret and confidential.

International Transfers: we inform you that the Company contracts the management of some functions required to provide the service to data processors situated outside of the EU and that they guarantee a suitable level of protection of personal data.

 • Rights: you are the owner of the following rights regarding your personal data:
 • Right to request access to personal data.
 • Right to request rectification or erasure.
 • Right to request restriction or opposition to data processing.
 • Right to data portability.
 • Revocation of the consent given.

 

To exercise these rights you must send us written notification by email to the following address: [email protected] specifying the right you wish to exercise.

 

Furthermore, we inform you that you may request the protection of your rights from the Spanish Data Protection Agency with its headquarters in Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

 

Cookies

Terms of web browser cookies. Corporate Section. (UPDATE PRIVACY PAGE WITH THE NEW COOKIES CONTENT). Web Browser Cookies Policy. Please be advised that our site uses cookies to track and analyse User visits. We utilize this information to best determine our customer needs and hence it enables us to offer a more refined and enhanced service. When browsing our website, User's web browser places cookies on their hard drive for the reasons stated above in addition to record-keeping purposes. Each and every application for tracking cookies has been developed by statistics companies and under no circumstance track or relate to User's name or e-mail address. The information gathered is related with, for example, the product types visited, categories browsed, the browsing language, time spent on inspecting products, the total number of visitors or the type of web browser used. User may permit, find information on, disable or delete cookies by using User's web browser's configuration tools. For more information on the matter, User should consult the following links depending on the browser used:

 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/search?q=cookies&esab=a

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Apple Safari: http://support.apple.com/kb/index?page=search&src=support_site.kbase.search&q=cookies&locale=en_US

Opera Browser: http://help.opera.com/Linux/10.10/en/cookies.html

 

Contacting us

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us at:

Maskokotas SL
C/ De la Química, 9-23 (Poligono A7 Llinars Park), 08450 Llinars del Vallès - (Barcelona) - España
[email protected]
(0034) 933.967.172

8th of May 2018


-------------------------------------------------------------------

Algemene verordening gegevensbescherming (RGDP) - mei 2018.


Wij informeren u dat de personeelsgegevens van onze klanten zullen worden behandeld in overeenstemming met de beginselen van transparantie, doelbinding, data minimalisering, juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid, evenals respect voor de rest van de verplichtingen en garanties in de gevestigde (EU) Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van het personeel en het vrije verkeer van die gegevens.

Om aan de bovenstaande Verordening te voldoen, hebben we ons Privacybeleid bijgewerkt:

 
Maskokotas SL Tax ID-nummer:: Verantwoordelijk B98627441, adres: C / De L'Architecture, No. 14 A7 Llinars Park, 08450 Cerdanyola Del Valles - (Barcelona) Telefoon :. 0034 93 396 71 72, e-mail: contact @ miscota.com

Doel van de verwerking: we gebruiken de informatie die u ons in staat om u de door u gevraagde dienst, om u mededelingen betreffende de gekochte producten of soortgelijke producten, en te factureren voor hen.

Oorsprong en categorie gegevens: de persoonlijke gegevens die wij gebruiken, zijn uw identificatiegegevens die u verstrekt met het registratieformulier dat u op onze website vindt.

Conservation periode: de verstrekte gegevens zullen zo lang worden opgeslagen als u een zakelijke relatie met ons of voor het vereiste aantal jaren om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen te houden.

Legitimiteit: wij verwerken uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen, en altijd in overeenstemming met de beschreven doeleinden.

Geadresseerden: de gegevens die u ons verstrekt, worden niet bekendgemaakt aan derden, behalve in gevallen waar dit wettelijk verplicht is.
 

Om bepaalde noodzakelijke functies voor de levering van de service uit te voeren, kunnen uw gegevens worden verwerkt door derden die optreden als gegevensverwerkers en die contractueel verplicht zijn om te voldoen aan de wettelijke gegevensverwerking, om informatie geheim en vertrouwelijk te houden.

International Transfers: informeren wij u dat het bedrijf contracten voor het beheer van een aantal functies die nodig zijn om de dienstverlening aan data processors gelegen buiten de EU te bieden en dat ze zorgen voor een passend niveau van bescherming van personeelsgegevens.

Rechten: u bent de eigenaar van de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
Recht om toegang tot persoonlijke gegevens te vragen.
Recht om rectificatie of wissing te vragen.
Recht om beperking of verzet tegen gegevensverwerking te vragen.
Recht op gegevensoverdracht.
Intrekking van de verleende toestemming.
 

Om deze rechten uit te oefenen, moet u ons een schriftelijke kennisgeving sturen per e-mail op het volgende adres: [email protected] met vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen.

 
Daarnaast informeren wij u dat u 'Moge de bescherming van uw rechten van het Spaanse bureau voor gegevensbescherming verzoeken Met het hoofdkantoor in Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

 

Koekjes

Webbrowser-cookiebeleid. Houd er rekening mee dat onze site cookies gebruikt om gebruikersbezoeken bij te houden en te analyseren. We gebruiken deze informatie om de behoeften van onze klanten zo goed mogelijk te bepalen en stellen ons vervolgens in staat om een ​​meer verfijnde en verbeterde service aan te bieden. Bij het browsen op onze website plaatst de webbrowser van de gebruiker cookies op hun harde schijven om de hierboven genoemde redenen naast de doeleinden van archivering.

Elke toepassing voor tracking-cookies is ontwikkeld op basis van statistieken en onder geen enkele omstandigheid volgen of hebben betrekking op de naam of het e-mailadres van de gebruiker. Verzameld De informatie wordt in verband met, bijvoorbeeld, de productsoorten bezochte categorieën gebladerd, het browsen taal, tijd besteed aan het inspecteren van producten, het totale aantal bezoekers of de aard van de gebruikte webbrowser.

De gebruiker kan toestaan, informatie vinden over, uitschakelen of verwijderen van cookies met behulp van User's webbrowser configuratie tools. Voor meer informatie hierover dient de gebruiker de volgende links te raadplegen, afhankelijk van de gebruikte browser:

 

Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/en-US/search?q=cookies&esab=a


Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl


Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10


Apple Safari:
http://support.apple.com/kb/index?page=search&src=support_site.kbase.search&q=cookies&locale=en_US


Opera Browser:
http://help.opera.com/Linux/10.10/en/cookies.html

 

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of uw omgang met deze site, neem dan contact met ons op:

Maskokotas SL
C/ De la Química, 9-23 (Poligono A7 Llinars Park), 08450 Llinars del Vallès - (Barcelona) - España

[email protected]
(0034) 93.524.09.22 ext. 200

8 mei 2018

Wij gebruiken cookies en derden om betere service te bieden aan onze klanten. Als u verder wilt browsen moet u deze aanvaarden. Meer informatie vindt u hier.

rtp